U detalje

Počinju upisi u pripremni razred za školsku godinu 2017-2018

Počinju upisi u pripremni razred za školsku godinu 2017-2018

U ponedjeljak, 27. veljače 2017. počinjem upis u pripremni razred za školsku godinu 2017-2018. Tako će se sva djeca koja napune 6 godina do 31. augusta 2017. godine, obavezno upisati u pripremni razred. Djeca koja navrše 6 godina od 1. septembra do 31. decembra 2017. mogu se upisati u pripremni razred tek nakon položenog testa psihosomatske evaluacije.

Roditelji djece koja navrše 6 godina od 1. septembra do 31. decembra 2017. i koja se ne odluče za psihosomatsko vrednovanje i upis u pripremni razred, mogu svoje dijete upisati u vrtić, u velikoj grupi. Isto važi za decu koja ne prođu psihosomatsku procenu.

Roditelji čija djeca napune 6 godina nakon 31. decembra 2017., ako žele upisati pripremni razred, moraju znati da je to moguće tek nakon savjetovanja zajedno sa školskim inspektoratima ili obrazovnim jedinicama i nakon procjene djetetovog psihosomatskog razvoja. Ako rezultat evaluacije pokaže da psihosomatski razvoj djeteta ne može osigurati uspješan završetak pripremne nastave, dijete će biti upisano u predškolski odgoj, u veliku grupu. Rezultat evaluacije ne može se osporiti.

Kalendar upisa u osnovno obrazovanje za školsku godinu 2017-2018

22. februar 2017. - Prikaz školskih okruga i plana školovanja predložio, odnosno broj dodijeljenih pripremnih sati svakoj obrazovnoj jedinici, uključujući i na njenom web mjestu, ako postoji, i na mjestu školskog inspektorata.

Izložite, u sjedištu svake obrazovne jedinice i na njenom mjestu, ako postoje ili na web mjestu školskog inspektorata, za obrazovne jedinice koje nemaju svoje web mjesto, informacije koje omogućavaju roditeljima da znaju specifične aktivnosti pripremne nastave u jedinici , kao što su: mogućnost organiziranja odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću u strukturi škole ili u konzorcijumu sa školom, mogućnost organiziranja škole nakon školskog programa, fotografije prostora u kojem se aktivnost odvija u pripremnom razredu.

Prikaz programa evaluacije psihosomatskog razvoja djece koju su zatražili roditelji i jedinica / ustanova u kojima se provodi evaluacija psihosomatskog razvoja djece koju roditelji traže.

Najava, prikazom u sjedištu obrazovne jedinice, posebnih kriterija razdvajanja koje su razvile obrazovne jedinice, nakon savjetovanja nastavnika i socijalnih partnera - sindikata, predstavničko vijeće roditelja - sa pravnog stanovišta odobrila savjetnika i odobreno u odboru obrazovne jedinice.

Najava, prikazom u sedištu obrazovne jedinice, spiska dokumenata koji dokazuju ispunjavanje posebnih kriterijuma za razdvajanje.

Prikazan je u sjedištu obrazovne jedinice i školskog inspektorata i na njihovoj web stranici program za popunjavanje tipovskih prijava za upis u osnovno obrazovanje.

23. februar - 2. mart 2017. - "Dan otvorenih vrata", u svakoj obrazovnoj jedinici u kojoj je aktivnost specifična za pripremni razred. Roditelji, djeca i druge zainteresirane osobe mogu posjetiti prostore posvećene aktivnostima pripremne nastave i mogu razgovarati s osobljem obrazovne jedinice koja je uključena u ovu aktivnost.

Organizacija sastanka za informiranje i savjetovanje roditelja djece vrtića koja će se u školsku 2017. - 2018. godinu uključiti u osnovno obrazovanje.

22. februar - 14. mart 2017. - Procjena psihosomatskog razvoja za djecu koja navršavaju 6 godina nakon 31. avgusta 2017. godine.

22. februar - 15. mart 2017. - Komunikacija rezultata evaluacije psihosomatski razvoj djeteta.

Prva faza registracije u razred 0 - pripremna

27. februara - 16. marta 2017. - Popunjavanje prijava - vrsta registracije, od strane roditelja, putem interneta ili u obrazovnoj jedinici u koju djeca zahtijevaju registraciju. Validacija prijava - vrsta upisa u obrazovnu jedinicu na koju djeca zahtijevaju registraciju, svakodnevno, između 8,00 - 20,00 (ponedjeljak-petak), odnosno 9,00 - 13,00 (subota).

17. marta 2017 - Obrada, od strane nacionalne komisije za upis djece u osnovno obrazovanje (Nacionalna komisija), prijava za registraciju tipa, uz pomoć kompjuterske aplikacije i distribuciju djece u okružnoj školi djece čiji su roditelji to zatražili u prijavi za tip. upis.

18. - 21. marta 2017 - Obrada, na nivou obrazovnih jedinica, na osnovu podataka iz prijave o upisu i dokumenata koje su dostavili roditelji, zahtjeva roditelja koji zahtijevaju upis u drugu vaspitnu jedinicu osim okružne škole, na mjesta koja su ostala slobodna. Prijem ili odbijanje njihovih prijava, na razini upisne komisije od obrazovnih jedinica, primjenom općih i posebnih kriterija razdvajanja i vrednovanja od strane prosvjetne jedinice na listi kandidata primljenih u ovoj fazi.

22. marta 2017 - Obrađivanje prijava za registraciju tipa od strane Nacionalne komisije, uz pomoć kompjuterske aplikacije i raspodjela djece u izbornoj školi, čiji su se roditelji prijavili za upis na visoko obrazovanje od izborne škole, ali nisu primljeni zbog nedostatka mjesta. i koji su u ovoj fazi izrazili mogućnost upisa u izbornu školu.

22. - 23. marta 2017. - Registracija registrovanih kandidatabroja slobodnih mesta i popisa dece koja nisu upisana posle prve faze, u obrazovne jedinice i na mestu školskog inspektorata i obrazovnih jedinica.

Druga faza registracije u razred 0 - pripremna

23. marta 2017 - Komunikacija, prikazom u obrazovnim jedinicama i na web mjestu inspektorata, posebnog postupka raspodjele djece na raspoloživim mjestima, koji je razradila školska inspekcija.

24. - 30. ožujka 2017. - Podnošenje zahtjeva za prijavu u tajništvu obrazovne jedinice na prvoj poziciji između tri mogućnosti izražene za drugu fazu, roditelji djece koja nisu bila uključena u bilo koju odgojnu jedinicu u prethodnoj fazi ili koja nisu učestvovala u prvoj fazi.

Validacija prijava - vrsta upisa u obrazovnu jedinicu koja se nalazi na prvom mjestu u opcijama u vezi sa upisom djece.

31. mart - 5. april 2017. - Obrada, na razini obrazovnih jedinica, prijava za registraciju tipa koje podnose roditelji, primjenjujući poseban postupak koji je razvio školski inspektorat, na temelju općih kriterija i specifičnih odvojenosti, u granicama raspoloživih mjesta.

Popunjavanje, u računalnoj aplikaciji, prijava - vrsta registracije za kandidate koji su u ovoj fazi primljeni.

6. aprila 2017. - Prikaz konačnih spiskova prijavljene dece u pripremnom razredu, na svakoj obrazovnoj jedinici a.

7. - 13. aprila 2017 - Centraliziranje i rješavanje školskog inspektorata zahtjeva roditelja djece koja još nisu upisana u nijednu odgojnu jedinicu.

Školska inspekcija rješava svaku drugu situaciju u vezi sa upisom u osnovno obrazovanje, uzimajući u obzir, s prioritetom, obrazovni interes djeteta.

Županijski školski inspektorat može donijeti odluku o rekonfiguriranju školskih okruga na način koji će osigurati optimizaciju procesa uključivanja djece u pripremni razred, u situaciji kad kapacitet obrazovne jedinice ne dopušta uključivanje sve djece u školski okrug osnovane u prethodnoj školskoj godini u pripremni razred.

Oznake Pripremna klasa Registracija pripremna klasa


Video: Počeo upis prvačića u osnovne škole na TK (Jun 2021).